2018
03.04

Özel Güvenlik Ve Mobbing

Öncelikle son zamanlar dilimize girmi? bir kavram olan Mobbing cümle anlam? olarak yönetici ve i?veren taraf?ndan sistemli olarak uygulanan bask?ya ve istifa ettirilmeye yönelik y?ld?rma politikas?na denir.

Özel güvenlik görevlileri nas?l ve ne ?ekilde Mobbing‘e maruz kalabilir?

Devamı için >>

2018
02.17

5188 Say?l? Özel güvenlik kanununun ç?kmas?ndan bu yana gün geçtikçe Özel Güvenlik Görevlisi say?s? bir hayli artmaktad?r. Sigorta ?irketlerinin i?letmelerde gereklilik olarak gördü?ü ve  özellikle i?letmelerde zorunlu özel güvenlik istihdam edilmesi yönünde kanun ç?kt?ktan sonra ihtiyaç artt??? gibi özel güvenlik say?s? da haliyle artt? ve günümüzde bu say? 1 milyonun üzerine ç?kt?. A?a??da Emniyet müdürlü?ü Özel Güvenlik ?ube müdürlü?ü verileri yer almaktad?r..

Devamı için >>

2018
01.21

Askerlik’te Sgk Priminin Ödenmemesi Yanl???

?artlar? uyan her Türk erke?inin vatani görevidir askerlik. vatani görev biliriz, ama tuhaf olan insanlar zorunlu olarak askerli?e al?n?yor bu süre zarf?ndan vatana hizmet ederken çal??am?yor haliyle sgk primi de ödenememekte bu durum emekli olurken vatanda?lara zorluk ya?amakta.

Devamı için >>

2018
01.01

Ho?geldin 2018

Yeni y?l?n sizlere ve tüm sevdiklerinize, mutluluk, ba?ar? ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle.
Ne?e dolu y?llar Dillerim. Serdar SELV?L?

2017
12.31

Yalakal?k Nedir? Kimlere Yalaka Denir.

Evet  bir çok insan?n yanl?? tan?mlama yapt??? ve bu terimin anlam?n? bilmedi?ini gözlemledim. Yalakal?k  eski Türkçe ile “Dalkavukluk” nedir? Kimlere yalaka denir k?saca sizlere bundan bahsetmek istiyorum çünkü büyük bir bilgi kirlili?i var bu konuda.

Devamı için >>

2017
11.25

Konu ba?l???nda belirtti?im cümle “Tanr?m?za Hamdolsun Milletimiz Varolsun” Cümlesi askere gidenler yada ilgilenenlerin bildi?i üzere Her yemekten önce Askerlerin yemekhane önünde s?raya girerek veya yemekhanede masalar? ba??nda Yemekten önce ettikleri  y?llard?r askeri uygulamalarda  yer alan bir dua d?r. Geçti?imiz Günlerle bu dua ?ç i?leri Bakanl??? genelgesiyle “Allah’?m?za Hamdolsun Milletimiz varolsun” ?eklinde de?i?tirildi. Aç?kças? neden bu konu birilerini rahats?z etti veya eder merak ederim. Beni Allah olarak de?i?tirilmesi hiç rahats?z etmedi çok da önemli de?il aç?kças? ne ?ekilde dendi?i ülkede bunca önemli husus varken buna tak?l?nmas? garip geldi.  Kendi gözlemlerime dayanarak dua da ki bu hususu aktaracak olursam;

Devamı için >>

2017
11.18

Uzun zamand?r var olan ?ahs?ma da bir çok ki?i taraf?ndan yaz?lan bu sözde Gözetim Görevlisi saçmal??? hakk?nda bir kaç kelime bir ?eyler ifade etmek istiyorum. Öncelikle Bilinmesi gereken bir durum vard?r ki 5188 Say?l? Özel Güvenlik kanununun hiç bir yerinde Özel Güvenlik ile ilgili Gözetim eleman? diye bir husus yer almamaktad?r Özel Güvenlik sektörüyle gerek normal gerekse kanunen böyle bir kavram ibare yer almamaktad?r piyasa da yer alan Gözetim görevlisi ve ilanlar?n?n sebeplerini detayl? bir ?ekilde sizlere aç?klayacak olursam.

Devamı için >>

2017
11.13

Merhabalar Son baharda planlad???m y?ll?k iznimden kalan 1 Haftal?k iznimi karde?imle birlikte Makedonya ya giderek  geçirmek istedim. K?saca bu yaz?mda sizlere Makedonya’da ya?ad?klar?m, gitti?im, gezdi?im gördü?üm yerleri ve ilginç buldu?um noktalardan bahsedece?im ufak çapl? Makedonya rehberi gibi dü?ünün umar?m olas? bir kaçamak yapmak istedi?inizde bu yaz?m sizlere yard?mc? olur.

Devamı için >>

2017
10.28

Cumhuriyet’imizin 94. Kurulu? Y?l Dönümü Kutlu Olsun!

Cumhuriyetimizin Kurulu?unun 94. Y?l? Bizlere Kutlu Olsun. Yüce Atatürk, Cumhuriyeti sen kurdun onu ilelebet ya?atacak ve bizlere b?rakt???n emanetine can?m?z pahas?na sahip ç?kaca??z…

Devamı için >>

2017
10.27

Ya?anmam?? A?k K?r?nt?lar?

A??k olmak ve olunmak için çok geç kalsakta
?çimde ya?anmam?? a?k?n k?r?nt?lar? duruyor
?ster sil süpür b?rakma tek bir zerre
?stersen topla k?r?nt?lar? büyüt içimde
Kalbimde büyüyüp kanser gibi ço?al?rken umutsuzluk
Tedavim olup söküp içimden atabilecek misin ölü a?k hücrelerini
Kurulurken yalandan sevdalar
Do?rular?m olup sever misin beni
Bakacak m?s?n gözlerime ne?eli tebessümünle
?çimi ürpertecek misin ilkbahar serinli?i emsali nefesinle
?çimde ya?anmam?? a?k k?r?nt?lar? duruyor toplanmay? beklercesine…
Serdar SELV?L? 27.10.2017