2018
11.03

Taksi Meselesi

Son zamanlarda pek çok gündeme geldi taksiler taksiciler k?sa mesafe almayanlar uber meselesi vs vs sizlere mü?teri olarak burada biraz da bizim rolümüzden bahsetmek istiyorum. ya bizi bu duruma getirdiler ya da bizim de suçumuz olabilece?ini dü?ünüyorum bu taksi meselesinde

Devamı için >>

2018
10.29

Cumhuriyetimizin 95. Y?l? Kutlu Olsun.

29 Ekim Cumhuriyet Bayram?m?z Kutlu Olsun.
Ne Mutlu Türk’üm Diyene…

2018
10.28

Ekonomik Krizlerin Faturas? Gerçekte Kime Kesilir


Bildi?iniz üzere bizim ülkemiz de dahil olmakta  toplumlarda ve devletlerde zaman zaman ekonomik krizler ortaya ç?kabiliyor bu krizlerin bir çok sebebi olabiliyor detayl? ekonomik aç?klamalarda bulunmayaca??m ama ekonomik krizlerin en çok kimleri etkiledi?i ve bu krizlerin faturas?n?n asl?nda kimlere kesildi?ini kendi yorumum ve mant???mla aç?klayaca??m.

Devamı için >>

2018
08.30

Sözle?meniz veya taahütünüz bitti doland?r?c?l???

 

Kendi Ba??mdan geçen bir olay? anlataca??m sizlere çal???rken telefonum çald? “0850” ile ba?layan bir numara ça?r? merkezinden aran?yormu? gibi arand?m direk ad?m? soyad?m? söyledi Türk telekom yetkilisymi? gibi serdar bey internetinizin sözle?mesi bitmi? yenilemeniz gerek dedi biliyorum taahütümün bitmesine daha 1 sene var ben tarihleri takip eden birisiyim.  telefondaki bayana bitmesine daha 1 sene oldu?unu oldu?unu söyledim bunun kar??s?nda bayan bana

Devamı için >>

2018
08.30

Çocuk Kalan Duygular

 

Çocuk Kalan Duygular
Ya??m ilerlese de duygular?m hep çocuk kald? benim,
Büyüyemedi t?pk? umutlar?m gibi güçsüz dü?tü emsallerinden,
Oyuna dalm?? yine hayallerim dönememi? ak?am ezan?ndan önce azar i?itmi?,
Ke?ke birdirbir,ebelemece çerik çomak kadar basit olabilseydi sevda denilen ?ey
Bir saklambaç yaln?zl???nda eritirken da? gibi bedenimin çocukça hissetti?i sevgi duygusunu
parkta bahçe de amaçs?zca ko?tururken buluyorum yüre?imi
defalarca dü?üp yaralansam da, hiç geçmese de gönül yaram t?pk? diz kapaklar?m?z?n yaras? gibi,
defalarca kabuk ba?lay?p sökülse de biliyorum yinede vazgeçmeyecek o saf temiz çocuksu a?k tutkusundan.
Serdar SELV?L?
24.08.2018

2018
08.30

Bayramla?malar?n Eski Samimiyetini Kaybetmesi

Kurban bayram?n?n 3. günü bu yaz?y? kaleme al?yorum. Bilirsiniz bayramlarda ya?anan en önemli gelenek ve ananelerimizden birisi de bayramla?makt?r. Gözlemlerime dayanarak eskiye nazaran günümüz bayramla?malar?m?z?n ne kadar da samimiyetsizle?ti?ini biraz dile getirece?im. Korkmay?n nerede o eski bayramlar diyerek ayn? ?eyleri dile getirmek de?il maksad?m tamamen bayramla?man?n gerekli itibar? ve sayg?y? görmedi?ine dair gözlemlerimi dile getirece?im.

Devamı için >>

2018
08.30

Ümit Dura??

Ümit Dura??

Alarm? kurmam???z geç uyand?k ve geç kald?k gönül yolculu?una
Sert esmi? hayat?n rüzgar? sevgiliye giden vapuru da iptal etmi?
son otobüse bilet kalmam?? çoktan kalkm?? vuslat dura??ndan
Mutluluk taksileri ise ya hep ya?murlu havalarda ya da ya da ?oför de?i?imine denk geldi
duygular?m teyyare misali gökyüzünde hep rötarda iken
Ben yine de ümit dura??nda usanmadan beklemeye devam ediyorum
düdü?ünü benim için çalacak sevgi trenini…
Serdar SELV?L?
(28.07.2018)

2018
04.23

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?’m?z Kutlu Olsun

Büyük Millet Meclisimizin aç?l???n?n 98. Y?l?n? co?kuyla kutlad???m?z bu günde, büyük önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkada?lar?n? rahmet ve minnetle an?yor, Atam?z?n göz bebe?imiz çocuklar?m?za ayr?ca arma?an ederek, 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk Bayram? ilan etti?i bu günü  En içten dileklerimle Kutlar?m.

 

2018
03.25

VPN’in Engellenmesi Nedir? Vpn Engellemesi Gerçekten Mümkün müdür?

2016 y?l?ndan beri var olan ama son zamanlarda da BTK’n?n aç?klamalar?yla da gündeme gelen insanlar?n farkl? network üzerinden ?nternet’e ç?k?? yap?p BTK(Bilgi Teknolojileri Kurumu) taraf?ndan engellenen sitelere giri? yapabildi?i  VPN konusunda yap?lan engellemeler asl?nda neyi kapsayabilir, nedir? K?saca bunu aç?klayaca??m sizlere…

Devamı için >>

2018
03.23

Ki?isel Wifi ?ifresinin Ba?kalar?yla Payla??lmas?n?n Zararlar?.


Bir ço?umuz ?ahit olmu? veya ya?am??t?r belki bu durumu, kendi evinde Adsl ?nternet ba?lant?s? vard?r ve kom?unuz da yoktur. Kom?u size gelir ve rica eder. Kom?u biz yeni ta??nd?k daha eve ?nternet ba?latamad?k eve, rica etsem sizin wifi ?ifresini verebilir misiniz?  Çocu?un ödevi var vs  gibi sebeplerle  veya daha de?i?ik versiyonu kom?u  size sorar siz ne kadar veriyorsunuz ?nternet faturas?na ? 60 tl diyorsunuz bunun üzerine kom?u diyor  istersen onu 30-30 payla?al?m ?ifresini bize de verin ortak kullanal?m gibi tabi fatura yar?ya dü?ece?i için dü?ünmeden, tehlikenin fark?nda olmadan  kabul ediyorsunuz.  Bu kadar masumane görünen davran??lar?n ne kadar kötü sonuçlar getirebilece?ine de?inelim biraz…

Devamı için >>