2017
09.08

 

Özel güvenlik Mesle?ini yapan arkada?lar?n kendilerini nas?l bu meslekte daha yetkin k?labilecekleri ve geli?tirebilecekleri hakk?nda bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Özel Güvenlik i?ini gerçekten meslek olarak gören, mesle?ini seven ve bu i?te kendisini geli?tirmek ve uzun süre bu i?i yapacak olan arkada?larad?r tavsiyelerim bu i?i geçici bir i? olarak gören önemsemeyen arkada?lar?n okumas?na bile gerek yok neler yapabiliriz anlatay?m. Bu i?i yapacak arkada?lar?n ekstra olarak kendilerini geli?tirmeleri gerekmektedir. Ben uzun y?llar bu sektörde yer alan bir ki?i olarak  kendi fikrim belirteyim özel güvenlik kurslar?nda al?nana e?itimin yeterli oldu?unu dü?ünmüyorum.

Devamı için >>

2017
09.04

Bir çok insan?n eminim dikkatini çekmi?tir hatta müdavimi olarak izledi?i buna istemeden de olsa bende dahil, gün geçtikçe say?lar? artmakta olan Adli T?p, cinayet ve kay?p gibi olaylar? adeta dedektif edas?yla çözmeye çal??an yerel ve Ulusal kanallarda ki programlar. Bu programlarda konsept genelde bellidir, konusunda uzman doktor, hukukçu, emekli polis dedektifi, program sunucusu, stüdyo seyircileri  ve olaya ?ahit olan veya ya?ayan ki?iler  yer almaktad?r.

Devamı için >>

2017
09.02

GENÇ ADAMIN SUKÜT-U HAYALLER?
Her geçen gün derinle?mekte ve iyile?memekteydi genç adam?n yaras?, bir ???k bir k?p?rt? belki de bir k?v?lc?m merhem olacakt? bu kapanmayan, kabuk ba?lamas?na bile engel olunan yaraya. Yara gün geçtikçe büyüyor ve ac?yordu, oysa ac?s?n? dindiremedikçe görmezden geliyordu.

Devamı için >>

2017
09.01

Kurban Bayram?n?z? En içten dileklerimle kutlar, herkese sevdikleriyle nice güzel bayramlar geçirmesini dilerim.
Serdar SELV?L?

2017
08.30

Geçti?imiz Günlerde Bir otel odas?nda Cinayete kurban giden Vatan ?a?maz Tüm sevenlerini yasa bo?mu?tur. Kendisine Allah’tan rahmet sevenlerine sab?r diliyorum. Bilindi?i üzere Cinayet otel odas?nda eski mankenlerden Filiz Aker taraf?ndan Bulundurma ruhsatl? silahla i?lendi?i ortaya ç?km??t? herkesin akl?na bulundurma ruhsatl? silah nas?l ta??nabiliyor ? ve otele nas?l giriyor? sorusu tak?lm??t?r detaylar?yla konuyu inceleyelim.

Devamı için >>

2017
08.30

Ulusumuzun Ba??ms?zl???n? kazanmas?nda bizlere bu zaferi ya?atan Ba?ta Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk , onun silah arkada?lar? ve Tüm ?ehitlerimizi sayg?yla an?yorum
30 A?ustos Zafer Bayram?m?z? en içten dileklerimle Kutluyorum. 

2017
08.26

Emniyet Genel Müdürlü?ü Özel Güvenlik Dairesi Ba?kanl??? A?ustos ay?nda düzenlenmi? olan Özel Güvenlik 71. Temel e?itim s?nav? ve 47 Yenileme E?itimi s?nav sonuçlar?n?n aç?kland???n? Resmi web sitesinden duyurmu?tur. S?nav sonuçlar?na bakmak isteyen Özel Güvenlik Görevlisi ve Adaylar? A?a??daki ba?lant?lardan s?nav sonuçlar?n? kontrol edebilirler.

Devamı için >>

2017
08.18

Olmay??lar?n? Sevdim

Bak??lar? nas?ld? acaba sevgi dolu mu?
K?zd???nda küsüp Konu?mayacak m?yd??
elimi tuttu?unda ise heyecanlanacak m?yd??
imkans?z kad?nlard? olmay??lar?n? sevdim

Benim gibi kaybetmekten korkacak m?yd??
Ne hayaller kuracakt?k her y?ld?z kay???nda?
Korktu?unda s?ms?k? sar?lacak m?yd??
Üzüldü?ünde yaslayacak m?yd? ba??n? omzuma?
?mkans?z kad?nlard? olmay??lar?n? sevdim.

Olacak m?yd? yan?mda en zor zaman?mda?
i?ten eve gecenin bir vakti gelirsem e?er
Merak edip, bekler miydi uyumadan?
?mkans?z kad?nlard? olmay??lar?n? sevdim.
Serdar SELV?L?
18.08.2017

2017
08.12

Ho? Gelmedim Yaln?zl???m

Her zamankinden daha fazla bekledin beni biliyorum.
Belki de küstün k?r?ld?n bana bu sefer
Hemen sevinme sana geri döndüm diye!
Seni özledi?imden gelmedim bu sefer yan?na
Seni çok sevdi?imden de kopam?yorum sanma sak?n
Bi ba??ma kald???nda hep sen vard?n yan?mda
Hep sen dinledin benimle hüzünlü ?ark?lar?
Hep seni yapt?m bira’ma bo?ma rak?ma ve ?arab?ma meze diye
Hep seninle okudum can yücel’in yaln?zl?k temal? ?iirlerini
Hep sen ilham verdin bana yaln?zl???m? dizelere dökü?ümde
Ve nargilemin her duman?na s??d?rd???m hayallerime hep sen ?ahit oldun.
Övmüyorum seni yanl?? anlama beni
Tüm Bunlar için te?ekkür borçlu de?ilim sana
Belki de eski dosta ah de vefad?r benim kisi
Gün gelecek biri gerçekten yerini doldurdu?unda
A?lamaktan ?i?en gözlerim gülmeyi ö?rendi?i vakit
Umutlar?m sonsuza dek ye?erecek
??te o zaman korkmal?s?n benden
Bütün nefretimi mutsuzluklar? ve kederleri namlunun ucuna koyup
Aln?n?n çat?ndan vuraca??m seni
K?zma bana sen hep yan?mda olsan da iyi bir dost olmad?n bana
Mecburiyetten yan?nda oldum hep mecburiyetten al??t?m mecburiyetten sevdim hep seni
ama bu sefer…
Hiç ama hiç ho? gelmedim Yaln?zl???m!
12.08.2017

 

2017
08.06

Merhaba Arkada?lar geçen hafta özel güvenlik 47. yenileme  ve 71. temel e?itim s?navlar?n?n yap?ld??? zaman 2. defa yenileme s?nav?na bende girmi? bulundum. Yani bu i?te 10 y?l?m? doldurdu?umu göstermekte bu durum s?nav ile ilgili genel de?erlendirmelerimi ?u ?ekilde s?ral?yay?m;

Devamı için >>