2016
06.29

havalimani saldirisi

Öncelikle Tüm Türk Milletinin ba?? sa? olsun 41 vatanda??m?z? kaybettik ve yaral?lar?m?z var ölü say?m?zda artabilir. Ate? dü?tü?ü yeri yak?yor ne konu?sak ne desek ne kadar k?nasak ne kadar yorum yapsak belkide bu ac?n?n tarifi için yeterli olmayacak. O yüzden benim de?inmek istedi?im konu güvenlik zafiyeti üzerine olacak…

Devamı için >>

2016
06.11

facebook-hack

Çevremde son zamanlarda s?kça arkada?lar?m?n profillerinin kopyalan?p ki?i listesindekilere arkada?l?k iste?i gönderilerek onlarla sanki hesab?n? kopyalad??? ki?iymi? gibi konu?arak doland?r?c?l?k giri?imlerine ?ahit oldum. Bu doland?r?c?l?k yöntemi di?erlerine göre biraz farkl?, çünkü bu ki?iler sizin facebook ?ifrenizi ele geçirmiyor sizin profil resminizi ve ki?isel bilgilerinizi birebir al?p yeni bir Facebook hesab? aç?p aç?k olan ki?i listeniz de kilere arkada?l?k iste?i gönderiyor. Arkada?lar?n?z da bu ki?iyi herhalde eski hesab?n? kapatt? yeni bir hesap açt? diye siz zannederek kabul ediyor ve doland?r?c?l?k giri?imi ba?l?yor. 

Devamı için >>

2016
06.04

helal et

Son zamanlarda epeyce yayg?nla?an bir  et sat?? sat?? politikas?n? gündemime almay? dü?ündüm o da” helal et “”haram et”  “helal et sertifikas?” vs.  gibi mevzular bana bu o kadar saçma bir uygulama gelmekte ki, ne demek helal et. Bunun ?u ?ekil bir ticari propagandas? da yap?l?r hale gelmi? helal et sertifikas? diye bir ?ey var kimler taraf?ndan kuruldu bu sertifikalar?n kimler taraf?ndan verildi?i çok manidar zaten.

Devamı için >>

2016
05.18

19_mayis_genclik_ve_spor_bayrami

“Efendiler, bu durum kar??s?nda tek bir karar vard?. O da millî hakimiyete dayanan kay?ts?z ?arts?z, ba??ms?z yeni bir Türk Devleti kurmak… ??te ?stanbul’dan ç?kmadan önce dü?ündü?ümüz ve Samsun’da, Anadolu topraklar?na ayak basar basmaz uygulanmas?na ba?lad???m?z karar, bu karar olmu?tur…Türk’ün haysiyeti ve gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir ya?amaktansa, mahvolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklâl ya ölüm!” 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

2016
04.26

?iir

Lise y?llar?mda hemen hemen her gün bir ?iir yazard?m ilham çok gelirdi o zamanlar yolda yürürken bile akl?ma yeni yeni cümleler gelir her cümle yeni bir m?sra olu?turur her m?sra dizlere derken bir sürü ?iir olu?mu? fark?nda de?ilim. en son hepsini toplamaya ve ufak çapl? bir ?iir kitab? bile ç?kartmay? dü?ünüyordum.

Devamı için >>

2016
04.26

Her ?ey Seninle

A?k

Her ?ey Seninle

Yeniden anlam buldu kavramlar
Seninle yaz?ld? A?k?n literatürü
Kayboldu yüre?imde ki evhamlar
A?k? f?s?ldarken meleklerden bir sürü

Seni anlat?yor Baharda Güzellikler
Çiçekler k?skan?rken kalbimde açan seni
Bizi bekliyor sevgi ile esenlikler
A?k?n par?ldat?rken gözlerinde ki beni.
Serdar SELV?L?

2016
03.09

Her ?ey sende Gizli

Her ?ey Sende Gizli

Nereye baksam suretin kar??mda
gözlerimi kapatsam hayalinle uyan?yorum
yüzümü y?kasam seninle, di?imi f?rçalasam yine seninle
att???m her ad?m?m sana olan sevgimden. 
konu?tu?um her kelime seni anlat?yor
karn?m ac?ksa sevgin doyurur beni
hastalanm?? olsam ?efkatin ?ifa verir
a?lasam bak??lar?n mendil olur siler göz ya?lar?m?
ne?eleniyorsam bilirim ki sen gelmi?sindir akl?ma
utan?yorsam e?er gözlerime a?kla bak???n? hayal etmi?imdir.
ü?üdüysem ümitlerim battaniye olup sarm??t?r beni.
s?caklad?ysam yüre?imin sana olan yang?n?ndand?r.
streslendiysem seni bilmeden üzme dü?üncesindendir
huzursuzsam yüre?in yüre?ime uzak kalm??t?r.
ömür vefa etmeyip bu dünyadan göç ediyorsam.
bilirim ki senin yoklu?undand?r.
akl?mda sen fikrimde sen…
her ?ey sende gizli…
Serdar SELV?L? (09.03.2016)

2016
03.07

8 Mart Dünya Emekçi Kad?nlar Günü

Tüm dünya kad?nlar?n?n 8 Mart Dünya emekçi kad?nlar gününü kutlar?m.

Kad?n demek;  emek demek, Kad?n demek; Hayat demek, Kad?n demek; Anne demek, e? demek k?sacas? Güzel bir ömür demektir
Kad?nlar Kutsald?r kad?nlar?m?z?n de?erini bir gün de?il her gün  bilelim 
Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de dedi?i gibi
“Ey kahraman Türk kad?n?, sen yerde sürüklenmeye de?il, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lay?ks?n.”

2016
03.01

okulaidati

Merhaba 90’l? y?larda ilkö?retim okuyanlar ö?retmenlerin ve okul müdürlerinin ö?rencilerden toplad??? okul aidatlar?n? bilirler bu toplanana aidat paralar? çok eskidende toplan?yordur biliyorum ama ben kendim 90 l? y?llarda ilkokul ö?rencisi oldu?um için kendi ya?ad?klar?m? ve gözlemleyip hat?rlad?klar?m? biraz da olsa dile getirece?im.

Devamı için >>

2016
02.25

yakamozveask

?nanmal?s?n art?k dediler sevgiye ve a?ka
çarpt?r?r dediler kalbini uzak bir kentin k?z?
seni sevecek bu gönül bu sefer bir ba?ka
olacakt?r virane-i gönlünün parlayan y?ld?z?

kaybettirecek üzüntünü silecek göz ya??n?
Dinecektir sol yan?n?n manas?z ince s?z?s?
de?i?mezsin onun sana bir kez gönülden bak???n?
güldürecek yüzünü Akhisarl? aln?m?n yaz?s?

bu sefer hakl? ç?kt? yüre?imin derin sesi
Kaderimin k?skan?p saklad??? ömrümün güne?i
bedenime uzak yüre?ime yak?n sevdan?n nefesi
vazgeçemem senden virane ömrümün do?an güne?i
Serdar SELV?L? 25.02.2016