2016
02.24

Ömrümü Adad???m Yarim

sevgiliye

Ömrümü Adad???m Yarim

Bakt???mda gözlerimin içini güldüren
Tek gerçe?im olan aynada ki öbür yar?m
Bana yeniden dünyay? sevdiren
Sadece sen ol ömrümü adad???m yarim

Son nefesime kadar ad?n? say?klayaca??m.
Gözümü k?rpmadan can?m? feda edece?im
Yüre?ime bir ömür a?k?n? saklayaca??m
Sadece sen ol ömrümü adad???m yarim

Dünya da hiç bir ?eye de?i?meyece?im
saç?n?n tek teline bile hasret kalaca??m
bir tatl? sözün için da?lar? devirece?im
sadece sen ol ömrümü adad???m yarim
Serdar SELV?L?
24.02.2016

2016
01.28

sosyal medya

Biliyorsunuz hafta sonlar? belirli periyotlarla  Aç?k ö?retim s?navlar? oluyor ve s?nav yerlerinin adres ve isim bilgisi bir hafta öncesinden gerek sms gerekse Aç?k ö?retim ö?renci Portal? üzerinden s?nav giri? belgelerinde yazmakta. 

Devamı için >>

2015
12.31

Noel Baba

Merhaba Öncelikle 2016 y?l?na girece?imiz ?u günlerde  herkesin yeni y?l?n? kutluyorum. Yeni y?l?n herkese sa?l?k mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Konumuza gelecek olursak Facebook, Twitter vb. sosyal medyada ?u söylem kol gelmekte Müslüman Noel kutlamaz evet hakl?s?n?z Müslüman Noel kutlamaz. noel nedir?
Noel, her y?l 25 Aral?k tarihinde ?sa’n?n do?umunun kutland??? Hristiyan bayram?. Ayr?ca Do?u? Bayram?, Kutsal Do?u? veya Milât Yortusu olarak da bilinir. Wikipedia da bile aç?klamas? bu ?ekildir.

Devamı için >>

2015
10.28

cumhuriyet-bayrami

2015
10.25

saatleri ileri alma

Merhaba Arkada?lar bildi?iniz üzeri Tüm dünya saatleri 25 Ekim Gecesi k?? saati uygulamas? sebebiyle 1 saat geri ald? Türkiye de ise seçim sebebiyle bu k?? saatine geçi? 8 Kas?m tarhine ertelendi fakat ak?ll? telefonlar ve windows da saat ayarlar?n?z ?ayet otomatikte ise onlar dünyaya ayark uydurarak otomatik bir saat geri alm?? oldu peki windows 10 da saat ayar?n? nas?l yapaca??z onu gösterece?im.

Devamı için >>

2015
08.29

30 A?ustos  Zafer Bayram?

2015
08.15

Gerçek A?k

Dü?ünüyorum Gerçekten kar??l?kl? a?k ve sevgi var m? ? diye  yoksa insanlar birbirleriyle sadece ç?karlar?na uygun dü?tü?ü için  mi birlikte
ya da sadece bir taraf seviyor a??k oluyor di?eri de bu sevgiye mecburen mi kar??l?k veriyor?
ya da iki tarafta asl?nda birbirini sevmiyor ve kar??l?kl? ç?karlar do?rultusunda m? birlikte oluyorlar ?
yoksa bir taraf?n sevgisine öbür taraf kar??l?k vermese de al??kanl?k ve al??ma durumundan sevmi? gibi mi gözüküyor ?
kar??l?kl? birbirine al???p sevmese de seviyor numaras?yla al???p ya?ama durumu da olabilir belki.

Devamı için >>

2015
05.18

19mayis

 

Ey Türk Gençli?i!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k?ymetli hazinendir. ?stikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahlar?n olacakt?r. Bir gün, ?stiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine dü?ersen, vazifeye at?lmak için, içinde bulunaca??n vaziyetin imkân ve ?erâitini dü?ünmeyeceksin! Bu imkân ve ?erâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. ?stiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek dü?manlar, bütün dünyada emsali görülmemi? bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan?n, bütün kaleleri zaptedilmi?, bütün tersanelerine girilmi?, bütün ordular? da??t?lm?? ve memleketin her kö?esi bilfiil i?gal edilmi? olabilir. Bütün bu ?erâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h?yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri ?ahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap dü?mü? olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâd?! ??te, bu ahval ve ?erâit içinde dahi, vazifen; Türk ?stiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmakt?r! Muhtaç oldu?un kudret, damarlar?ndaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

ata_imza

 

 

2015
05.11

vergi

Ben Bordrolu bir çal??an?m bordromu inceledi?imde maa??m?n 4 de biri belki daha fazlas? vergiye gidiyor neredeyse Bordrolu çal??anlar?n hepsinde böyle kaçar yerin olmad??? için emekli memur i?çi hepsinden devlet ensesine çöküp çat?r çat?r ne kazan?yorsa vergisini al?yor asgari ücret alanlardan da dahil. 

Devamı için >>

2015
05.09

Ö?renci Yoklama Fi?i

Okullarda ki Yoklama sistemini az çok bilirsiniz benim ya??mdakiler  özellikle 10 sene önce lise okudu?um zamanlar s?n?f defteriyle birlikte s?n?fa yukar?daki resimde gördü?ünüz ö?renci yoklam fi?i gelirdi s?n?fa giren ö?retmen yada ço?u zaman ö?retmende doldurmaz s?n?f ba?kan? taraf?ndan doldurulur ve ö?retmen taraf?ndan kontrol edilirse edilirdi.

Devamı için >>