2017
10.15

?imdi Çok Daha Zor

O kadar zor ki her ?eye s?f?rdan ba?lamak yeniden sevmek, sevdalanmak, yeni birisini tan?mak huyunu çözmek en önemlisi de al??mak ayn? heyecanlar? yeniden ya?amak…

Devamı için >>

2017
10.01

Ho? Geldin Sonbahar

Yeni bir sonbahara merhaba diyoruz
Kimisinin umutlar? kimisinin hüzünleri dü?üyor belkide yerlere
A?açlardan dü?en sar? yapraklar gibi
Baz?lar?m?z mutlulukla kar??larken baz?lar?m?z çektikleri ac?larla kar??l?k veriyor sonbahara
Dü?en sar? yapraklar kimilerinin Sevincini tasvir ederken kimilerinin ac?lar?n? temsil ediyor.
Birilerinin göz ya?lar?yla bir olup kar???rken sonbahar ya?muru,
Birileri mutluluktan ç?lg?nca öpü?üyor ald?r?? etmeden ya?an ya?murlara
Baz?lar?m?z yapayaln?z kal?rken yapra??n? kaybetmi? dallar gibi,
Baz?lar?m?z dökülse de sar? yapraklar gibi dü?tü?ü yerde
Esen rüzgara kar?? mücadele edip s?ms?k? sar?l?yor birbirine,
?yi veya kötü ama mutlaka herkes ho? geldin diyor sonbahara…
Serdar SELV?L?

2017
10.01

Sosyal Medyada ki Gözlemlerim de insanlar?n kar??t olduklar? siyasi parti dü?ünce ve ideoloji hakk?nda devaml? olarak kötüleme ve hatalar?n? ortaya koyan alay eden veya hakaret vari payla??mlar?n yap?ld???n?, hatta sayfalarca siyasi tart??malar?n içerisine girildi?ini en yak?n dostlar?n bile bu tart??malardan aras?n?n aç?ld???n? gözlemledim.

Devamı için >>

2017
09.28

?dari K?s?mda Çal??an Mavi Yakal?lar?n Gülünç Derecede ki Havalar?

Bilindi?i üzere üretim sektöründe fabrika atölye gibi ?irketlerde bir üretimin yap?ld??? k?s?m bir de beyaz yakal? tabir edilenlerin yer ald??? Patron, müdürler, insan kaynaklar? vs gibi çal??anlar?n bulundu?u idari k?s?mlar vard?r bu idari k?s?mlarda çal??anlar?n hizmetinde görevli ofis boy, temizlikçi, sekreter,?oför asistan  vb. yard?mc? elemanlar vard?r. bu elemanlarda devaml? o k?s?mda görev al?r bu ki?iler bu üst düzey kimselerin yan?nda durdukça hal ve hareketlerin bir tak?m de?i?iklikler meydana gelir. ve dü?tükleri komik durumlar? aç?klayaca??m k?saca…

Devamı için >>

2017
09.19

Özel Güvenlik görevlisinin görevini bilmesi ve  uygulamas?nda ki belki en önemli hususlardan biriside onun d??ar?ya kar?? sa?lad??? cayd?r?c?l?k etkisidir. ?yi bir cayd?r?c? etkiye sahip olmak;  yap?lan görevi bir nevi kendi aç?s?ndan da, korumakla görevli oldu?u ki?i ya da mekan aç?s?ndan da güvenceye sa?lamakt?r. Peki özel güvenlik görevlisinin iyi bir cayd?r?c? özelli?e sahip olmas? için neler yapmas? gerekir biraz onlardan bahsedeyim;

Devamı için >>

2017
09.17

Eskiden beri vard? bu han?mc?l?k ak?m? ama gizli gizli han?mc? olurdu erkekler ve bu ak?ma mensup erkeklere k?l?b?k derlerdi kar? köylü derlerdi arkada? ortamlar?nda dalga geçilen adamlar olurlard? genelde günümüzde bak?yorum da  art?k erkekler gayet a?ikar bir ?ekilde han?mc? olduklar?n? alenen if?a ediyorlar hatta bununla gurur duyuyorlar.

Devamı için >>

2017
09.16

Ak?ll? mant?kl? dü?ünmeye ba?lad???mdan beridir merak ederim. ?nsanlar din konusunda birbirlerine kar?? neden ho? görülü olmazlar neden birbirlerine kendi inançlar?n? zorla ve bask?yla benimsetme derdine dü?erler oysa 4 büyük ilahi dini ele ald???m?zda hepsinin ortak fikri dinde zorlama yoktur ho?görülü olunmas? yönünde ö?ütler yer almaktad?r hem ayetlerde hemde de peygamber deyi? ve hadislerinde. Panayia Balino Rum Ortodoks Kilisesi kap?s?nda  gördü?üm yaz?lar hakk?nda fikirlerimi sunaca??m sizlere

Devamı için >>

2017
09.12

Y?llardan beri bir türlü  ne tam ö?renebilindi bu meslek insanlar taraf?ndan, ne de al???labilindi. Özel güvenlik mesle?inin anla??lamamas?n? bu mesle?i icraa edenlerin dertlerinin anla??lmas?n? bir kenara b?rakt?m art?k bu mesle?i yapan insanlar? bile do?ru düzgün tan?mlayam?yorlar sanki çok zor bir ?eymi? gibi 

Devamı için >>

2017
09.11

Bugün 11 Eylül; 28 Y?l önce 1989 y?l?nda Bugün Do?mu?um ve Hikayem bugün ba?lam??.Herkes iyi ki do?dun iyi ki vars?n diyor iyi ki mi do?dum, iyi ki var m?y?m? bende bilmiyorum, ama her ne kadar ya?lansam da, ömür geçip bitiyor olsa da buna ald?r?? etmeyip her ya??n ayr? bir güzelli?inin olmas?n? temenni ediyorum, özel günlerden hat?rlanmak senede bir gün de olsa insanlar?n senin için özel bir ?eyler yapmas? ve do?um gününü kutlamas? gerçekten çok güzel ve yüzümde olu?an tebessümü d??ar? yans?tmak mutlu ediyor.
Do?um günümü hat?rlay?p kutlayan herkese çok te?ekkür ederim.

2017
09.10

Mutlu insanlar görmek mutlu etmiyor eskisi kadar
A?lamakl? gözlerle özlüyorum geçmi?imi
Hüzne bo?uyor nefessiz b?rak?yor görüldükçe eski hat?ralar
A?lamakl? gözlerle sakl?yorum senden geriye kalan her ?eyi
Küfrediyorum kaderime, umutsuzlu?uma, ac?nas? yaln?zl???ma
A?lamakl? gözlerle yad ediyorum sana olan tüm ?ikayetlerimi
Ya?ananlar? hayallerimde  film ?eridi izlerken s?zlat?yor sol kolumu
A?lamakl? gözlerle dindirmeye, unutmaya çal???yorum ac?lar?m?
Bensiz de yürüyebiliyor musun sarho?ken deste?im olmadan o engebeli yollar? 
A?lamakl? gözlerle geziyorum ben el ele tutu?arak gezdi?imiz sokaklar?
Y?ld?zlar say demi?tim ya hep sana sevgimin büyüklü?ünü ölçmek için
A?lamakl? gözlerle bak?yorum ?imdilerde gökyüzünde kayan her y?ld?za
Bilirsin sinirliydim hep insanlara bu ba?? bozuk düzene
A?lamakl? gözlerle susuyorum art?k  umursamaz oldum bütün olumsuzluklara
efkar?ma bir selam çak?yorum her k?r?lan kadehte
A?lamakl? gözlerle de bulurmuyum bilmiyorum kaybetti?im umudumu

Serdar SELV?L? – 10.09.2017