2017
07.03

Merhaba son zamanlarda sosyalmedya trendlerinden olan #hashtag  ve tag leme gibi kelimeler Türkçe anlam?yla “etiketlemek”  “anahtar kelime” ve mevcut konuyu belirgin hale getirmek ve o konuyu arayanlar o konuya bakanlar?n konu hakk?nda içeriklere kolay ula?mas?n? sa?lamak amac?yla sosyal medya platformu sahipleri #hastag’i yayg?n bir ?ekilde kullanmaktad?r ilk etapta Twitter’de ba?layan daha sonra bütün sosyal medyaya yay?lan Hashtag’leri  k?saca örnekle de tan?mlamak gerekirse

Devamı için >>

2017
06.27

Merhaba arkada?lar size ba??mdan geçen komik bir olay? ve iPhone ?arj olmama sebepleriyle ilgili çözümlerden bahsedeyim e?er ?Phone cihaz?n?z ?arj olmuyorsa ?arj yuvas?na tak?nca temass?zl?k oluyorsa, yada ?arj soketini yan tarafa bast?rmadan ?ark olmuyorsa, veya iyice s?k? ve sert ?ekilde soketi ittirmeden ?arj yuvas?na ?arj dolmuyorsa san?r?m sizde benim yakla??k 6 ayd?r ya?ad???m komik ma?duriyeti ya??yorsunuz.  Çözümü ise çok basitmi? sonrada ö?rendim.

Devamı için >>

2017
06.22

Merhaba arkada?lar biliyorsunuz metropellerde AVM ler insanlar?n adeta u?rak yeri hatta bolca vakitlerini geçirdikleri yerlerden biri haliyle toplu bir kamu alan? oldu?undan güvenlik zafiyeti söz konusu peki avm ler yeterince güvenli mi yoksa göstermelik mi güvenlik sa?lan?yor bunlar do?rumu de?il mi güvenlik seviyesi yeterince iyi de?ilse bunun sebepleri nelerdir bunlardan biraz bahsedece?im sizlere.

Devamı için >>

2017
06.21

Merhaba Arkada?lar Yeni projem olan Özel Güvenlik görevlilerinin s?nav uygulamal? e?itimleri üzerine ç?km?? özel güvenlik s?navlar?n?n çözümlerini kendim video çekerek anlatt???m ve yay?nlad???m Youtube Kanal?n? açm?? bulunmaktay?m bunun yan? s?ra özel güvenlik görevlilerinin e?itimleri konusunda soru cevap ve di?er anlat?mlar?n bulundu?u Facecook grubunu da kurmu? bulunmaktay?m bütün özel güvenlik görevlisi arkada?lar?n Youtube kanal?na ve Facebook grubuma kat?lmalar?n? rica ediyorum ilgili ba?lant? a?a??dad?r.

Devamı için >>

2017
05.20

Benim gibi nerelisin sorusuna ?stanbulluyum diyenlerin s?kça kar??la?t??? sorulardan biridir asl?nda “onu anlad?k da aslen nerelisin?” “Baban nereli ?” Deden nereli ? Do?ma büyüme bural? m?s?n?
herkes ?stanbulluyum diyor  ?stanbullu olamazs?n vs. vs. gibi uzayan giden sorulara maruz kalabiliyoruz ço?u zaman. Ne kadar sinir bozucu de?il mi? peki ?imdi sorulmas? yada empoze edilmesi gereken bir durum var bir insan gerçekten ?stanbullu olamaz m? gerek? ?stanbullular kimlerdir?

Devamı için >>

2017
05.20

2017
05.01

Tüm dünya i?çi Ve emekçilerinin 1 May?s emek ve dayan??ma Gününü Kutlar  1 May?s 1977 de suçsuz yere katledilen hainlere provokatörlere hedef olan  insanlar? sayg? ile an?yorum. 
Nedir 1 May?s ?

2017
04.23

Hemen hemen hepimiz yerel ve ulusal bas?n? takip etmekteyiz özel güvenlik sektöründe olan herkes özel güvenlik ile ilgili bir haber ç?kt???nda pür dikkat okumakta ve izlemekteyiz. Ama baz? haberler bizimle pek alakas? olmasada bas?nda yer al?p bu sektörü adeta kötüleyip karalama yapmaktad?r bu da bu sektörde olan  gerek yönetici gerek çal??an binlerce ki?iyi gerçekten derinden yaralamaktad?r. 

Devamı için >>

2017
04.23

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aç?l???n?n 97. y?l dönümünü co?kuyla kutluyoruz.

2017
04.22

Bu güne kadar çal??t???m bütün firmalar?n personel servisleri vard? ve uzun süre bu servisleri kulland?m çal??an için gerçekten büyük rahatl?k en az?ndan toplu ta??ma ile u?ra?m?yorsunuz  i?e geç kalsan?z bile servis dolay?s?yla pek sorun olmuyor karda k??ta her zaman arac?n?z haz?r vs. vs. Güzellikleri var fakat servis ortam? apayr? bir ortam bir çok çal??an her ne kadar i? yerinde uzun saatler beraber olsa da belkide en çok muhabbet ettikleri servis araçlar? olabiliyor. bir de servisi kullanan çal??anlar?n çok de?i?ik tak?nt?lar? olabiliyor bunlardan bir kaç?na de?inecek olursam.

Devamı için >>