2017
04.11

15 Temmuz sonras?nda Say?n Cumhurba?kan?’n?n onay? ile Ohal kapsam?nda bir çok Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ç?kar?ld? bunlar içerisinde 680 Say?l? KHK ile 5188 say?l? özel güvenlik kanununda bir tak?m de?i?iklikler oldu bu de?i?ikliklerin bir tanesi gerçekten çok endi?e verici ve dü?ündürücü geldi Özel güvenlik görevlileri aç?s?ndan olumsuz sonuçlar do?urabilece?ini dü?ünmekteyim. resmi gazete de yay?nlanan endi?e verici Kanun ?u;

Devamı için >>

2017
02.02

Seninle beraber ?slansak ?ubat’?n bu sert ya?murlar?nda,
Beraber kovalasak kaç?rd???m?z Halk otobüsünü,
Beraber yorgunlu?umuzu atsak, demlenen s?ms?cak çay da
ve binlerce hayal s??d?rsak demini alm?? çay?n bardaktan yükselen buhar?na
Gülsek de beraber, a?lasak da
Beraber hep beraber….
Serdar SELV?L?
02.02.2015 20:43

2016
11.27

s?nav emanetçileri

Merhaba KPSS ve y?l?n belli dönemlerinde AÖF/aç?kö?retim s?navlar?na Girmi? ve girmeye devam eden bir ki?i olarak gözüme çarpan bir detay? burada sizlere aktaraca??m detay ?u s?navlarda kopyan?n soru çal?nmalar?n?n  ve s?nav güvenli?inin sa?lanmas? aç?s?ndan Cep telefonu ve elektronik e?ya ile s?nava girilmesi yasakland? bildi?iniz üzere s?nava girerken  polis kontrolünden cep telefonu ile geçemiyorsunuz. Bir çok insan?n s?nav merkezi evine uzak olmas? sebebiyle ihtiyaç duyulmas? sonucunda cep telefonunu mecburen yan?nda getiriyor.

Devamı için >>

2016
10.02

sevgili

Bir Sevdi?i Olmal? ?nsan?n

Elini tuttu?unda heyecandan zang?r zang?r titredi?i
gözlerinin içine bakt???nda nutkunun tutuldu?u
her gözünü kapay???nda silüetinin gözlerinde belirdi?i
Bir sevdi?i olmal? insan?n y?llard?r beklemi? oldu?u

onsuz günleri, saatleri hatta sanileyeri kovalad???
yoklu?unun öbür ad? mutsuzluk ve hüzün oldu?u
onunlayken en olmaz? hatta imkans?z? bile ba?ard???
bir sevdi?i olmal? insan?n gönülden yan?p kavruldu?u.
Serdar SELV?L?

2016
09.15

Erzurum Caps

Bir ço?unuz denk gelmi?tir gerek sosyal medyada gerekse çevrenizde x memlekette do?mu? olmay? kendine bir lüks ve meziyet olarak görenleri yada bunu kendine üstün bir sosyal statü olarak görmeyi ve her defas?nda muhabbet aras?nda i?te biz ?ural?y?z garda?, biz bural?y?z garda? vs gibi adam x ?ehirde do?mu? olman?n ona bir üstünlük getirdi?ini dü?ünecek kadar cahil olanlar var hatta bunun ile övünenler bile var

Devamı için >>

2016
09.13

cift Modem

Merhabalar Mevcut kullanmakta oldu?um airties 5443 marka modemim le devaml? olarak internet ve dsl anlam?nda kopma ya?ad?m ttnet e durumu anlatt???mda santralde sorun olmad???n? bine ve iç tesisat?n?zda sorun olaca??n?n belirttiler bunun üzerine bir de acaba modem mi ar?zal? diye dü?ünürken eskiden wireless destekli modemime geçmeden önce kulland???m çal???r vaziyettte fakat ethernet ile ba?lan?lan yine airties ?n 5050 modelini kurup denemeye karar verdim.

Devamı için >>

2016
08.29

30-agustos-resimleri-5

2016
08.28

201511201338096999

Merhaba Arkada?lar bildi?ini üzere ios cihazlarda cihaz?m? bul özelli?i vard? ayn? özellik microsoft’da da var windows tablet, laptop ve windows phone larda bu özelli?i aktif edebiliyorsunuz. basit bir ?ekilde bunu sizlere anlataca??m umar?m anla??l?r ve faydal? olur.

Devamı için >>

2016
07.31

egemenlik-kayitsiz-sartsiz-milletindir-660x330

T.C Anayasas? 6.Maddesi Der ki…

VI.  Egemenlik

MADDE 6. – Egemenlik, kay?ts?z ?arts?z Milletindir.

Türk Milleti, egemenli?ini, Anayasan?n koydu?u esaslara göre, yetkili organlar? eliyle kullan?r.
Egemenli?in kullan?lmas?, hiçbir surette hiçbir ki?iye, zümreye veya s?n?fa b?rak?lamaz. Hiçbir kimse veya organ kayna??n? Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

2016
07.05

iyi-bayramlar

Ramazan Bayram?n?z? en içten dileklerimle kutlar Bütün insanl???n Bayram?n? kutlar?m. Nice Bayramlara sa?l?k huzur terörsüz cehaletin aram?zdan yok oldu?u mutlu günlere