2014
05.12

Özel Güvenlik Üniforma

Her zaman bahsediyorum ya özel güvenlik sayg?nl??? diye bugün bu özel güvenli?in toplum aç?s?ndan sayg?nl?k kazanmas?nda önemli etkisinin olaca?? özel güvenlik üniformas?ndan bahsedece?im.En nefret etti?im mevzu özel güvenliklerin kullanmad?klar? üniformalar?n? kom?usuna akrabas?na vs. kullanmas? için vermesi bu iyi niyetli yap?lan olay asl?nda özel güvenlik sektörüne özel güvenlik sayg?nl???na çok zarar vermektedir sokaklarda art?k bakkal?n manav?n h?rdavatç?n?n s?rt?nda güvenlik üniformas? var sen böyle yaparsan sana kimse sayg?nl?k duymaz ?öyle dü?ünün;
hiç polis memurlar?n?n, Zab?ta’n?n üniformalar?n? sa?da solda gördünüz mü in?alar?n giydi?ini vs. yok göremezsiniz, he diyeceksiniz o yasayla korunuyor k?l?k k?yafet kanunlar? var o sebepten yasak vs. bizde yok ama bizde kendi sayg?nl???m?z için bunu yapmal?y?z diye dü?ünüyorum.
Polislerin, Gümrük muhafazalar?n, bekçilerin(Eski), TSK personellerinin hepsinin tek tip ve kanunla korunan bir üniformalar? varken bu özel güvenlik görevlileri için neden kanunla?t?r?lm?yor özel güvenlik görevlileri ile ilgili k?l?k k?yafet yönetmeli?i var ama tek tipli?i renkleri üzerindeki arma yaz? ile ilgili hiç bir düzenleme yok diyeceksiniz özel güvenlik ad? üstünde özel sektör istedi?i gibi marka yazar
bende diyorum ki reklam?n? özel güvenlik görevlisinin üzerinde de?il billboard larda yaps?n özel güvenlik görevlileri reklam panosu de?ildir.

Özel güvenlik görevlileri tek tip üniformaya geçtiklerinde sayg?nl?klar? daha çok art?p toplum taraf?ndan daha çok benimsenip ve önemseneceklerdir.

  1. bu konuda kesinlikle size kat?l?yorum çünki yap?lan i? e?er kanun i?iyse üniformada tek tip olmal? ülke genelinde ve d??arda herhangi bir sivilin giymesi kesinlikle yasak olmal?.ayr?ca yetkilerin art?r?lmas? ve özel ?irketlere ba?l? de?ilde emniyet genel müdürlü?ü özel güvenlik ?ubesine direk ba?l? olmal?d?r.yani resmile?tirilip özelle?meden ç?kar?lmal?d?r.?u an okullarda hastanelerde z?rhl? para nakil araçlar?nda avmlerde koruma i?i özel güvenli?indir.k?sacas? bu mesle?in sayg?nl?k kazanmas? için tek tip üniforma ve emniyete direk ba?l? olmal?d?r.sayg?lar?mla…….yetkili merciler lütfen bu dü?üncelerimizi okuyup dikkate al?rsan?z sevinirim………….