2011
09.15

 

Bu epey tepki toplayacak yaz?ma ba?lamadan önce %100 Türk ?rk?na mensup bir ki?i oldu?umu söylemek istiyorum yanl?? anlamay?n ondan sonrada ba?l?kta belirtti?im gibi bir ?rk?n üstün oldu?unu savunman?n saçmal???n? aç?klayaca??m. Bu dü?ünceyi savunanlar?n nas?l bir hasta ruh halinde olduklar?n? aç?klayaca??m.

Evet bir tak?m hasta ruhlu ki?iler kendi ?rklar?n?n di?er ?rktan üstün oldu?unu savunmaktalard?r i?in ilginç yan? insanl??? hayvan gibi ?rklara bölmeleri ayr?ca bir hasta ki?ili?e sahip olduklar?n? gösteriyor. ?imdi diyorlar ki Türk ?rk? di?er ?rklardan üstündür biz Türküz ?öyleyiz böyleyiz has ?rk?m?z falan filan ne kadar saçma bir dü?ünce de?ilmi ?rk?n neye göre kime göre üstün diyorsun saçma sapan aç?klamalarda bulunuyor bende bu ki?ilere diyorum ki madem ?rk?n çok üstündü de

Neden 1 kar?? anadolu topraklar?nda s?k???p kald? bu ?rk?n neden birlik olamad? neden bir Türk devleti di?er Türk devletini tan?mamakta hala (KKTC)  mesela neden dibinde senin ülkene kast eden ba??ms?zl???na bütünlü?üne kas eden terör örgütüne müdehale ederken bile birilerininden izin almak zorunda kal?yorsun bumu senin üstün ?rk?n Amerikan?n kendisineait bir ?rk? dahi olmaz ken ?uan Süper güç Tüm dünyaya hükmetti?i a?ikar sen ne yap?yorsun o kadar üstün bir ?rk?n vard? da hala ba??ml? d?? ülkeye muhtaç bir ülkesin biz daha kendi ülkemizin kendi yeralt? kaynaklar?n? kullanamayacak kadar acizle?mi? bir ülkeyiz d?? ülkeler bir ambargo koydukalr?na a?lauyacak insalar?z Tüm dünyay? ekonomik yönden tahudiler yönetti?i halde onlar biz üstün ?rk?z demezken siz nelere güvenip böyle bir ?ey diyoyrsunuz kendi ülkemizdeki iç sorunu halledememiz daha yanl?? anlamay?n siz derken buna bende daihilim bende bu ülke vatanda??y?m Türk’üm yeri geldi bu dü?üncelere bende haiz oldum ama yanl??l???n? zamanla anll?yoruz

bana diyeceksiniz ki i?te ülkemizin ba??ndakiler ba?ka ?rklara hizmetti?i için bu durumday?z bugün iyiy güzelde bu adamlar? bu kadar palazland?ranlar bu kadar yetkiyi verenler kim ?? yine bu ?rka mensup ki?iler de?iller mi ta kendileri. O yüzden diyorum ki hiçbir ?rk?n hiççbir ?rktan üstünlü?ü asla yoktu olamaz insalr ?rklar?yla de?il kültürel özellikleriyle de?erlendirilmesi daha uygun oldu?unu dü?ünmeketeyim.

Bizler hala orta asyada kalm???z özellikle bir tak?m hasta ruhlular isism vermeme gerek yok Türk ?rk? sa?olsun diye ortalarda dolananlara diyorum bunu hangi zümre oldu?u belli asar?z keseriz vergiye ba?lar?z hayyt huyyt geçti bunlar geçtii millet k?talar aras? füze yap?yor aya gidiyor uzayda ya?am bulmaya çal???yor bunlar hala kartal tibetin Tarkan filmlerindenn yola ç?karark Türk ?rk?n?n üstünlü?ünü savunmaktalar alt?n?za girdi?iniz donun kuma?? bile d??ardan gelirken neyle Türk ?rk?n?n savunucu?unu yapmaktas?n?z ???

Bir tak?m aç?klamar yap?yorsan?z bir ?eylere dayand?rman?z gerekrir zaman?nda bir tak?m önemli i?ler yapm???z o zaman bile bunu diyemezsiniz gerçi ama ?imdi neye dayanarak diyorsunuz kimden üstünüz ???

  1. ainen KAtIl?YoruM karde?iM hep?miz ?NSAnIZ yOk birbirim?ZDEN farkIM?z…